Tuesday, July 30, 2013

ಸಂತೈಸುವುದು ?ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಹುಚ್ಚಿಯೋರ್ವಳ
ಸಂತೈಸಲು ಬಂದ ಕೈ
ಆಕೆ ವ್ಯಗ್ರವಾದೊಡನೆ
ಖಡ್ಗವಾಯಿತು.
ಆ ಖಡ್ಗ
ಅವಳ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ನೋಯಿಸಿ
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿತು.
ಮತ್ತೆ ವೇಷ ಬದಲಿಸಿ 
ಗುರಾಣಿಯಾಯಿತು.
ಗುರಾಣಿ, ಹುಚ್ಚಿಯ
ಗಾಯ ಮುಚ್ಚಿತು.

No comments:

Post a Comment