Tuesday, July 3, 2012

ಬೆಳಕಿನ ಹಾದಿಯದು ಮುಂದೆ...


ಮತ್ತದೋ ಆ ತಿರುವಿನಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಬೆಳಕು, ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ಮುಂದೆ
ಕಳೆದಿಹುದು ಕತ್ತಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ತಿರುವಿನ ಹಾದಿ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದಿರು ಮತ್ತೆ

No comments:

Post a Comment